Nghị quyết TW 7 khóa X đã đặt ra cho ngành GD&ĐT những nhiệm vụ quan trọng

Chủ nhật - 12/11/2017 21:04
Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị nghiên cứu và bàn biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) do Đảng uỷ Bộ GD&ĐT tổ chức vừa qua tại Hà Nội, với sự tham dự của toàn thể đảng viên của Đảng bộ.
P.Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân trình bày các chuyên đề của ngành GD
P.Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân trình bày các chuyên đề của ngành GD
 Các đại biểu đã được nghe Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp trình bày các chuyên đề nghiên cứu, quán triệt và bàn biện pháp thực hiện: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
         Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về công tác thanh niên, trong đó nhấn mạnh: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”. Nghị quyết còn cụ thể hơn nữa quan điểm chỉ đạo của Đảng: “Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội”. Trình bày về nội dung này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã phân tích rất kỹ vai trò của giáo dục trong quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thanh niên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh niềm tin của dân tộc ta, của Đảng và Nhà nước ta vào thế hệ thanh niên là không thể phủ nhận. Tương lai của đất nước ta chính là tương lai của thế hệ thanh thiếu niên hiện nay. Vậy ai giáo dục thanh niên, giáo dục ở đâu và như thế nào? Phó Thủ tướng chỉ rõ lời giải cho câu hỏi này không nằm ngoài mô hình truyền thống trong giáo dục: Gia đình – Nhà trường – Xã hội; trong đó, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của gia đình và nhà trường, 2 môi trường quan trọng nhất, quyết định sự hình thành nhân cách và phát triển khả năng trình độ của từng thanh thiếu niên, ngay từ khi còn nhỏ cho đến lúc rời khỏi ghế nhà trường để bước vào cuộc sống...
         Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, Nghị quyết đã có hẳn một phần quan trọng nói về nhiệm vụ của ngành GD&ĐT, đó là: “Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, có tri thức và kỹ năng, vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến trên thế giới”. Để thực hiện nhiệm vụ này, yêu cầu cao nhất, giải pháp cấp bách nhất đặt ra cho ngành mà Nghị quyết đã chỉ ra, đó là không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học; xây dựng một số cơ sở GD&ĐT đạt trình độ quốc tế; khuyến khích thành lập các cơ sở đào tạo nước ngoài tại Việt Nam với một số ngành, lĩnh vực cần thiết để đáp ứng sự nghiệp phát triển đất nước... Tạo cơ hội cho thanh niên được hưởng thụ chính sách giáo dục, chú trọng tới nữ thanh niên, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật... Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tập ở nước ngoài bằng nhiều nguồn lực khác nhau... Để thực hiện các giải pháp đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu toàn ngành GD, từ lãnh đạo cấp Bộ cho tới các giáo viên ở cơ sở đều phải coi việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ chính của mình. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã đi sâu phân tích về các đặc thù nổi bật trong hoạt động giáo dục, với những sự chi phối quan trọng trong công tác quản lý, sự chi phối của các quy luật kinh tế, sự chi phối của môi trường sư phạm lành mạnh hay không lành mạnh...Ngoài ra là những đặc thù khác trong ngành cũng đã được Phó Thủ tướng đặt ra và phân tích kỹ như: chất lượng giáo dục và việc đánh giá chất lượng trong giáo dục, vai trò của hiệu trưởng trong nhà trường...
         Tựu chung, theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã đặt ra cho ngành GD&ĐT 04 vấn đề lớn: Đổi mới toàn diện về giáo dục; Giáo dục phải góp phần thực hiện chiến lược cán bộ trẻ cho ngành (trước hết) và cho xã hội, một chiến lược mang tính đột phá; Phát triển mạnh mẽ và chất lượng hệ thống trường chuyên trên toàn quốc; Đẩy mạnh bồi dưỡng tài năng trẻ sau cấp học phổ thông để đáp ứng nhân lực cao cho yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
         Trình bày chuyên đề nghiên cứu và bàn biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp tục đi sâu phân tích những trách nhiệm và vai trò của ngành GD&ĐT trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng. Mục tiêu đặt ra về “tam nông” đến năm 2020 có nêu rõ “lao động nông nghiệp còn khoảng 30%, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50%”... Phó Thủ tướng nhấn mạnh để đạt được mục tiêu này, trọng trách lớn nhất chính là ngành GD&ĐT và ngay từ bây giờ, chúng ta phải xây dựng một chiến lược rõ ràng, cụ thể và khoa học thì mới có cơ sở để đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà Đảng đã giao như vừa nêu, dù đó là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Đối với vấn đề xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà Nghị quyết Trung ương 7 đã đặt ra, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân một lần nữa nhấn mạnh trọng trách thực hiện vẫn là ngành GD&ĐT, hay nói đúng hơn, theo Phó Thủ tướng, ngành GD&ĐT cần xác định đó là trọng trách của mình. Có thể nói, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thể hiện sự nhìn nhận của Đảng về đội ngũ tri thức trong thời đại mới. Phó Thủ tướng phân tích, đội ngũ tri thức hiện nay phần lớn trưởng thành từ sau cách mạng, do đó gắn bó chặt chẽ với chế độ và lực lượng quan trọng đưa đất nước tiến vào mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Vai trò của tri thức ngày nay đã được nhìn nhận đúng với những gì mà đội ngũ tri thức đem lại cho đất nước, nhất là trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu này đã chứng minh ai làm chủ được tri thức có nghĩa là đã nắm được chìa khoá của sự phát triển. Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, lực lượng tri thức trong tương lai gần của đất nước không ai khác chính là các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường hay các sinh viên đang miệt mài trên các giảng đường hiện nay.
         Một lần nữa, yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục lại được đặt ra, bởi lẽ để có một đội ngũ tri thức hùng hậu, trước hết chúng ta phải có được một nền giáo dục chất lượng. Vì sao? Vì một lẽ đơn giản mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ ra: “Ngành GD&ĐT đóng vai trò then chốt trong xây dựng đội ngũ tri thức cho đất nước”. Và một điều rất giản dị nữa mà cả xã hội ta ai cũng nhận thấy dễ dàng: Đội ngũ cán bộ hoạt động trong ngành GD&ĐT cơ bản là những tri thức. Bởi thế thật dễ hiểu khi Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT lại được giao là một trong những đơn vị trọng tâm nhất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết với một chương trình hành động cụ thể, nhằm xây dựng đội ngũ tri thức có chất lượng, mà trước hết là đội ngũ tri thức có chất lượng thuộc bộ, ngành của mình
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch tuần 22 năm học 2022 - 2023

Kế hoạch tuần 22 năm học 2022 - 2023

Lượt xem:40 | lượt tải:10

Kế hoạch tuần 20 năm học 2022 - 2023

Kế hoạch tuần 20 năm học 2022 - 2023

Lượt xem:23 | lượt tải:13

Kế hoạch tuần 19 năm học 2022 - 2023

Kế hoạch tuần 19 năm học 2022 - 2023

Lượt xem:21 | lượt tải:13

Kế hoạch tuần 18 năm học 2022 - 2023

Kế hoạch tuần 18 năm học 2022 - 2023

Lượt xem:30 | lượt tải:15

Kế hoạch tuần 17 năm học 2022 - 2023

Kế hoạch tuần 17 năm học 2022 - 2023

Lượt xem:29 | lượt tải:15
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay624
  • Tháng hiện tại2,124
  • Tổng lượt truy cập2,396,267
hinh anh dong phao hoa 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây